Doküman: Resmi belge niteliği taşımayan ancak kurumsal aktivitelerin gerçekleştirilmesinde kullanıcıların bilgi amaçlı olarak kullanabilecekleri kaynakları,

Elektronik Belge: Bireysel veya kurumsal fonksiyonun yerine getirilmesi için elektronik ortamda alınmış ya da üretilmiş, içerik, yazı, görüntü veya ses ile ait olduğu fonksiyon için delil teşkil eden kayıtlı bilgiyi,

Dosya Planı: Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaralar bütününü,

Standart Dosya Planı: Kurumsal faaliyetlerin ve bu faaliyetler sonucunda oluşan belgelerin kurumsal yapıya ve hiyerarşiye uygun olarak konu temelli sınıflandırılması için geliştirilmiş ve 2005/7 başbakanlık genelgesiyle yayımlanan belge yönetim planını,

Form: Biçimli belgeyi,

Format: Elektronik dosya türlerini,

Elektronik imza: Bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

Mobil Elektronik İmza: Elektronik imzayla ilgili süreçlere ve teknik kriterlere ilişkin tebliğde yer alan ve taşınabilir elektronik cihazlar ile atılan imzayı,

Elektronik ortam: EBYS ya da kurumsal belge kayıt sistemleri içerisinde resmi bilgi, belge veya dokümanların üretildiği ve kayıtlı olduğu her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi,

Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı,

Üstveri (Metadata): Bir belgeyi tanımlayan gönderici, konu, tarih, sayı ve benzeri bilgileri,

Saklama Kodu:Standart dosya planı çerçevesinde oluşacak dosyaların saklanma sürelerinin belirtileceği kodları, ihtiva eder.

11 Nisan 2014, Cuma 2261 kez görüntülendi